Egzamin zawodowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacja zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe.

           Egzamin zawodowy przeprowadzony jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE,  nie później niż na cztery miesiące przed terminem egzaminu zawodowego (www.cke.edu.pl).

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.oke.waw.pl) i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

  

 Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach:

 

pisemnym

 

w formie testu, który składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

w części pierwszej – zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie;

 

w części drugiej – zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i z działalnością gospodarczą;

 

praktycznym  

który polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

 

 

Zdający zda egzamin zawodowy, jeżeli uzyska:
1) z etapu pisemnego:
    - z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    - z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

 Wyniki egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2011

Przykładowe rozwiązania uczniowskie zadań egzaminacyjnych dla techników [ więcej

  Ogólnie o egzaminie zawodowym [ więcej ]
  Standardy wymagań egzaminacyjnych   [ więcej ]
  Informatory [ więcej ]
  Procedury [ więcej ]
  Klucze odpowiedzi [ więcej ]
  Broszury dla uczniów zsz [więcej] 
  Broszury dla uczniów techników [więcej] 
  Informacje o wynikach [ więcej

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami egzaminu zawodowego

Polecam link - Egzaminy zawodowe

 

Procedury dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (plik do pobrania)

Informatory:

Technik Ekonomista (plik do pobrania)

Technik Handlowiec (plik do pobrania)

Technik Mechanik (plik do pobrania)

Technik Prac Biurowych (plik do pobrania)

Technik Hotelarstwa (plik do pobrania)

 Informatory dla techników i szkół policealnych

 informatory o egzaminie zawodowym w zawodach kształconych w technikach i szkołach policealnych ponadgimnazjalnych 

 
 informatory o egzaminie zawodowym w zawodach kształconych w technikach i szkołach policealnych ponadgimnazjalnych w których egzamin odbędzie się po raz pierwszy w 2007 roku

 
Informatory dla zasadniczych szkół zawodowych
 
  informatory o egzaminie zawodowym w zawodach kształconych w ZSZ o 2-letnim cyklu kształcenia
 

 informatory o egzaminie zawodowym w zawodach kształconych w ZSZ o 3-letnim cyklu kształcenia 

 informacja pobrana ze strony http://www.cke.edu.pl/i

      

    Europass

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

 

Każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, będzie mógł otrzymać Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Suplement stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu. Dokument ten jest ściśle powiązany z zawodem - w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu.
Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe będzie wydawany na zasadzie dobrowolności przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement będzie wydawany w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej. Zarówno polska jak i angielska wersja suplementu wydawane będą nieodpłatnie. Tłumaczenie suplementu na inne języki będzie musiało zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego na koszt posiadacza dyplomu.
Więcej informacji: www.europass.org.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe /.ppt/

Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników  

rok 2008

 rok 2007

 
rok 2006

 Testy zawodowe 2009 zaczerpnięte z serwisu EgzaminZawodowy.info

Niektóre testy zawodowe można rozwiązywać on-line i poznać poprawne odpowiedzi na stronie www.testy.egzaminzawodowy.info

Testy zawodowe on-line 2009 pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych na poziomie technikum i szkoły policealnej. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie http://www.testy.egzaminzawodowy.info, bez potrzeby ściągania ich na dysk komputera. Po rozwiązaniu można od razu poznać wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz prawidłowe odpowiedzi do pytań.

Na prawdziwym egzaminie zawodowym zazwyczaj wiele pytań powtarza się z testów z poprzednich lat. Znajomość pytań z poprzednich lat znacznie zwiększa szanse na pozytywne zaliczenie części teoretycznej egzaminu zawodowego w czerwcu 2009.'

UWAGA: OBECNIE TESTY ZAWODOWE MOŻNA ROZWIĄZYWAĆ TYLKO ON-LINE (NA STRONIE).
ABY POZNAĆ POPRAWNE ODPOWIEDZI BEZ ROZWIĄZYWANIA TESTU MOŻNA OD RAZU KLIKNĄĆ
"SPRAWDŹ TEST" I ZOBACZYĆ WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO CZERWIEC 2009.


Testy do egzaminu zawodowego dostępne do rozwiązania:

Test zawodowy on-line 2009 składa się z 50 pytań. Za każdym razem losowanych jest 10 pytań z 50 dostępnych. Nie dotyczy to testów CZERWIEC 2009, w których od razu losowana jest pełna ilość pytań. Kolejność pytań, jak i kolejność odpowiedzi jest w każdym teście inna. Aby poznać wszystkie 50 pytań i odpowiedzi do nich, należy każdy test on-line rozwiązywać kilka razy. Test w formacie PDF zawiera wszystkie dostępne dla danego testu pytania.

Większość pytań pochodzi z prawdziwych lub próbnych egzaminów zawodowych, opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w poprzednich latach.

Na egzaminie zawodowym, test w części teoretycznej składa się z 50 pytań zawodowych oraz 20 pytań związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

(razem 70 pytań), a czas trwania egzaminu wynosi 120 minut.

 
TECHNIK HANDLOWIEC (testów: 4)
Test CZERWIEC 2010 (50 pytań) NOWY
Test CZERWIEC 2009 (50 pytań)
 
TECHNIK MECHANIK (testów: 8)
Test STYCZEŃ 2011 (50 pytań) NOWY
Test STYCZEŃ 2010 (50 pytań) NOWY
Test CZERWIEC 2010 (50 pytań)
Test CZERWIEC 2009 (50 pytań)
Test CZERWIEC 2008 (50 pytań)
 
TECHNIK MECHATRONIK (testów: 5)
Test CZERWIEC 2010 (50 pytań)
Test CZERWIEC 2009 (50 pytań)

TESTY ZAWODOWE DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ (ZSZ):

Uwaga:


Na prawdziwym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, test w części teoretycznej składa się z 50 pytań zawodowych

oraz 20 pytań związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (razem 70 pytań), a czas trwania egzaminu wynosi 120 minut.

 

Na prawdziwym egzaminie zawodowym (egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe) zazwyczaj wiele pytań powtarza się z testów z poprzednich lat.

Znajomość pytań z poprzednich egzaminów znacznie zwiększa szanse na pozytywne zaliczenie części teoretycznej (etapu pisemnego)

egzaminu zawodowego w styczniu lub czerwcu 2011.